countertest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countertest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countertest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countertest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • countertest

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thử đối chứng