counter face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counter face

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gương lò giao nhau