countersunk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countersunk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countersunk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countersunk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • countersunk

  * kỹ thuật

  chìm

  chìm chặt

  ngang bằng

  cơ khí & công trình:

  được khoét loe

  xây dựng:

  khía chìm