countersunk head bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countersunk head bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countersunk head bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countersunk head bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • countersunk head bolt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bulông đầu có khoan lỗ