counterwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterwork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counterwork

    * kỹ thuật

    đối trọng