counter sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter sea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counter sea

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    biểu khuất gió