countersign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countersign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countersign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countersign.

Từ điển Anh Việt

 • countersign

  /'kauntəsain/

  * danh từ

  khẩu lệnh, mật lệnh (phải trả lời đúng mới được đi qua nơi gác)

  chữ tiếp ký

  * ngoại động từ

  tiếp ký

  phê chuẩn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • countersign

  * kinh tế

  ký áp

  ký chung

  phó thự

  tiếp ký

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mật hiệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • countersign

  add one's signature to after another's to attest authenticity

  You must countersign on this line of the contract

  Similar:

  password: a secret word or phrase known only to a restricted group

  he forgot the password

  Synonyms: watchword, word, parole

  countersignature: a second confirming signature endorsing a document already signed