word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word.

Từ điển Anh Việt

 • word

  /wə:d/

  * danh từ

  từ

  to translate word for word: dịch theo từng từ một

  lời nói, lời

  big words: những lời huênh hoang khoác lác, những lời loè bịp

  a man of few words: một người ít nói

  in other words: nói cách khác

  in so many words: nói đúng như vậy, nói toạc ra

  by word of mouth: bằng lời nói; truyền khẩu

  spoken word: lời nói

  I want a word with you: tôi muốn nói với anh một điều

  high (hard, warm, hot, sharp) words: lời nói nặng

  burning words: lời lẽ hăng hái kích động

  wild and whirling word: lời lẽ thiếu cân nhắc, lời nói tếu

  to have no word for: không biết nói thế nào về

  beyond words: không nói được, không thể tả xiết

  lời báo tin, tin tức, lời nhắn

  to leave word that: báo tin rằng, báo rằng

  word came that: người ta báo tin rằng

  lời hứa, lời

  to be as good as one's word: làm nhiều hơn đã hứa, nói ít làm nhiều

  to give one's word: hứa

  to keep one's word: giữ lời hứa

  a man of his word: người giữ lời hứa

  upon my word: xin lấy danh dự mà thề

  lệnh, khẩu hiệu

  to give the word to do something: ra lệnh làm điều gì

  (số nhiều) sự cãi nhau, lời qua tiếng lại

  to have words with: cãi nhau với

  they had words: họ đã có lời qua tiếng lại với nhau

  to proceed from words to blows: từ cãi nhau đến đánh nhau

  at a word

  lập tức

  go give someone one's good word

  giới thiệu ai (làm công tác gì...)

  hard words break no bones

  fine words butter no parsnips

  words are but wind

  lời nói không ăn thua gì (so với hành động)

  not to have a word to throw at a dog

  (xem) dog

  the last word in

  kiểu mới nhất về (cái gì); thành tựu mới nhất về (cái gì)

  on (with) the word

  vừa nói (là làm ngay)

  to say a good word for

  bào chữa, nói hộ

  khen ngợi

  to suit the action to the word

  thực hiện ngay lời doạ dẫm; thực hiện ngay lời hứa

  a word in (out of) season

  lời nói đúng (không đúng) lúc

  a word to the wise

  đối với một người khôn một lời cũng đủ

  the Word of God; God's Word

  (tôn giáo) sách Phúc âm

  * ngoại động từ

  phát biểu, nói lên, bày tỏ, diễn tả

  to word an idea: phát biểu một ý kiến

 • word

  từ

  coded w. từ mã

  commutator w. từ hoán tử

  empty w. (logic học) từ rỗng

  ideal w. (máy tính) từ lý tưởng

  n-digit w. từ n- chữ, từ n-dấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • word

  a unit of language that native speakers can identify

  words are the blocks from which sentences are made

  he hardly said ten words all morning

  a brief statement

  he didn't say a word about it

  a verbal command for action

  when I give the word, charge!

  a word is a string of bits stored in computer memory

  large computers use words up to 64 bits long

  Similar:

  news: information about recent and important events

  they awaited news of the outcome

  Synonyms: intelligence, tidings

  discussion: an exchange of views on some topic

  we had a good discussion

  we had a word or two about it

  Synonyms: give-and-take

  parole: a promise

  he gave his word

  Synonyms: word of honor

  son: the divine word of God; the second person in the Trinity (incarnate in Jesus)

  Synonyms: Logos

  password: a secret word or phrase known only to a restricted group

  he forgot the password

  Synonyms: watchword, parole, countersign

  bible: the sacred writings of the Christian religions

  he went to carry the Word to the heathen

  Synonyms: Christian Bible, Book, Good Book, Holy Scripture, Holy Writ, Scripture, Word of God

  give voice: put into words or an expression

  He formulated his concerns to the board of trustees

  Synonyms: formulate, phrase, articulate