word time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • word time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian từ