wordless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordless.

Từ điển Anh Việt

 • wordless

  /'wə:dlis/

  * tính từ

  không lời; lặng đi không nói được (vì ngạc nhiên, sợ hãi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wordless

  Similar:

  mute: expressed without speech

  a mute appeal

  a silent curse

  best grief is tongueless"- Emily Dickinson

  the words stopped at her lips unsounded

  unspoken grief

  choking exasperation and wordless shame"- Thomas Wolfe

  Synonyms: tongueless, unspoken