word-blind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word-blind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word-blind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word-blind.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • word-blind

    Similar:

    alexic: of or relating to or symptomatic of alexia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).