wordy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordy.

Từ điển Anh Việt

 • wordy

  /'wə:di/

  * tính từ

  dài dòng

  a wordy telegram: bức điện dài dòng

  wordy person: người nói dài

  khẩu, (bằng) miệng

  a wordy battle: một cuộc đấu khẩu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wordy

  Similar:

  long-winded: using or containing too many words

  long-winded (or windy) speakers

  verbose and ineffective instructional methods

  newspapers of the day printed long wordy editorials

  proceedings were delayed by wordy disputes

  Synonyms: tedious, verbose, windy