word-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word-book.

Từ điển Anh Việt

  • word-book

    /'wə:dbuk/

    * danh từ

    (ngôn ngữ học) từ vựng