word period nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word period nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word period giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word period.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • word period

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chu kỳ từ