wordplay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordplay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordplay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordplay.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wordplay

  Similar:

  pun: a humorous play on words

  I do it for the pun of it

  his constant punning irritated her

  Synonyms: punning, paronomasia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).