word class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word class.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • word class

    Similar:

    part of speech: one of the traditional categories of words intended to reflect their functions in a grammatical context

    Synonyms: form class

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).