word order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word order.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • word order

    the order of words in a text

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).