word-class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word-class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word-class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word-class.

Từ điển Anh Việt

  • word-class

    * danh từ

    (ngôn ngữ) cấu tạo từ