word wrap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word wrap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word wrap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word wrap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • word wrap

  * kỹ thuật

  sự cắt dòng

  vật lý:

  ngắt từ

  toán & tin:

  sự xuống dòng tự động

  sự xuống hàng tự động