word mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • word mark

    * kỹ thuật

    dấu từ

    điện tử & viễn thông:

    nhãn từ