wordsworth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordsworth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordsworth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordsworth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wordsworth

    a romantic English poet whose work was inspired by the Lake District where he spent most of his life (1770-1850)

    Synonyms: William Wordsworth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).