word split nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word split nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word split giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word split.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • word split

    * kinh tế

    sự tách từ