wordiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordiness.

Từ điển Anh Việt

  • wordiness

    /'wə:dinis/

    * danh từ

    tính chất dài dòng, tính chất lòng thòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet