word-group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word-group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word-group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word-group.

Từ điển Anh Việt

  • word-group

    * danh từ

    (ngôn ngữ) cụm từ; từ tổ; ngữ