wordnet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordnet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordnet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordnet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wordnet

    any of the machine-readable lexical databases modeled after the Princeton WordNet

    a machine-readable lexical database organized by meanings; developed at Princeton University

    Synonyms: Princeton WordNet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).