wording nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wording nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wording giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wording.

Từ điển Anh Việt

 • wording

  /'wə:diɳ/

  * danh từ

  sự viết ra, cách viết; cách diễn tả

  a different wording might make the meaning clearer: viết cách khác có thể làm rõ nghĩa hơn

  lời, từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet