word-play nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word-play nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word-play giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word-play.

Từ điển Anh Việt

  • word-play

    /'wə:dplei/

    * danh từ

    lối chơi chữ