word finder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word finder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word finder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word finder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • word finder

    a thesaurus organized to help you find the word you want but cannot think of

    Synonyms: wordfinder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).