word problem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word problem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word problem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word problem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • word problem

    * kỹ thuật

    bài toán từ