word play nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word play nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word play giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word play.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • word play

    playing on words or speech sounds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).