wordbook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordbook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordbook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordbook.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wordbook

    a reference book containing words (usually with their meanings)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).