countersignature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countersignature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countersignature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countersignature.

Từ điển Anh Việt

  • countersignature

    * danh từ

    tín hiệu đáp lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • countersignature

    a second confirming signature endorsing a document already signed

    Synonyms: countersign