counterfort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterfort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterfort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterfort.

Từ điển Anh Việt

 • counterfort

  /'kauntəfɔ:t/

  * danh từ

  tường chống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • counterfort

  * kỹ thuật

  bản chống

  sườn tăng cứng

  trụ chống

  tường chống