counter bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter bid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counter bid

    * kinh tế

    giá đổi lại