counterwind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterwind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterwind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterwind.

Từ điển Anh Việt

  • counterwind

    * danh từ

    gió ngược