counter nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counter nut

    * kỹ thuật

    êcu hãm