counterfeit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterfeit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterfeit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterfeit.

Từ điển Anh Việt

 • counterfeit

  /'kauntəfit/

  * danh từ

  vật giả, vật giả mạo

  * tính từ

  giả, giả mạo

  counterfeit money: tiền giả

  giả vờ, giả đò

  counterfeit virtue: đạo đức giả vờ

  counterfeit grief: đau khổ giả vờ

  * ngoại động từ

  giả mạo

  to counterfeit someone's handwriting: giả mạo chữ viết của ai

  giả vờ, giả đò

  giống như đúc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • counterfeit

  * kinh tế

  đồ giả mạo

  giả

  giả mạo

  giấy bạc giả

  hàng giả

  làm giả

  ngụy tạo

  ngụy tạo (tiền, chữ ký...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • counterfeit

  a copy that is represented as the original

  Synonyms: forgery

  not genuine; imitating something superior

  counterfeit emotion

  counterfeit money

  counterfeit works of art

  a counterfeit prince

  Synonyms: imitative

  Antonyms: genuine

  Similar:

  forge: make a copy of with the intent to deceive

  he faked the signature

  they counterfeited dollar bills

  She forged a Green Card

  Synonyms: fake