imitative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imitative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imitative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imitative.

Từ điển Anh Việt

 • imitative

  /'imitətiv/

  * tính từ

  bắt chước, mô phỏng, phỏng mẫu; hay bắt chước

  to be as imitative as a monkey: hay bắt chước như khỉ

  giả

  (ngôn ngữ học) tượng thanh

  imitative word: từ tượng thanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • imitative

  marked by or given to imitation

  acting is an imitative art

  man is an imitative being

  Antonyms: nonimitative

  Similar:

  echoic: (of words) formed in imitation of a natural sound

  onomatopoeic words are imitative of noises

  it was independently developed in more than one place as an onomatopoetic term"- Harry Hoijer

  Synonyms: onomatopoeic, onomatopoeical, onomatopoetic

  Antonyms: nonechoic

  counterfeit: not genuine; imitating something superior

  counterfeit emotion

  counterfeit money

  counterfeit works of art

  a counterfeit prince

  Antonyms: genuine