counterfeit coin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterfeit coin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterfeit coin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterfeit coin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counterfeit coin

    * kinh tế

    bạc giả

    tiền giả