counterfeit articles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterfeit articles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterfeit articles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterfeit articles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counterfeit articles

    * kinh tế

    hàng giả