anticipate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticipate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticipate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticipate.

Từ điển Anh Việt

 • anticipate

  /æn'tisipeit/

  * ngoại động từ

  dùng trước, hưởng trước

  thấy trước, biết trước, đoán trước; dè trước, chặn trước, liệu trước, lường trước

  to anticipate somebody's wishes: đoán trước được ý muốn của ai

  làm trước; nói trước

  làm cho nhanh, làm cho chóng, thúc đẩy

  to anticipate someone's ruin: thúc đẩy sự suy sụp của ai, làm cho ai chóng suy sụp

  thảo luận trước, xem xét trước

  mong đợi, chờ đợi

 • anticipate

  thấy trước vấn đề, đoán trước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anticipate

  * kinh tế

  biết trước

  chờ đợi

  kỳ vọng

  làm trước

  mong đợi

  sử dụng trước

  xem xét trước

  * kỹ thuật

  làm trước

  toán & tin:

  đoán trước

  nói trước

  thấy trước vấn đề

  xây dựng:

  tiên liệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet