anticipated breach of contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticipated breach of contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticipated breach of contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticipated breach of contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticipated breach of contract

    * kinh tế

    sự vi phạm trước hợp đồng