returnable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

returnable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm returnable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của returnable.

Từ điển Anh Việt

 • returnable

  /ri'tə:nəbl/

  * tính từ

  có thể trả lại, có thể hoàn lại

  có tư cách ứng cử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • returnable

  * kinh tế

  bao bì có thể thu hồi (dùng lại)

  có thể hoàn lại

  có thể hoàn trả

  có thể trả lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • returnable

  that may be returned

  returnable bottles and cans

  this merchandise is returnable if you save the receipt

  Antonyms: nonreturnable