give back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

give back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm give back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của give back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • give back

    * kỹ thuật

    đưa lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet