give rise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

give rise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm give rise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của give rise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • give rise

  Similar:

  produce: cause to happen, occur or exist

  This procedure produces a curious effect

  The new law gave rise to many complaints

  These chemicals produce a noxious vapor

  the new President must bring about a change in the health care system

  Synonyms: bring about

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).