pay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay.

Từ điển Anh Việt

 • pay

  /pei/

  * ngoại động từ paid /peid/

  trả (tiền lương...); nộp, thanh toán

  to high wages: trả lương cao

  to pay somebody: trả tiền ai

  to pay a sum: trả một số tiền

  to pay one's debt: trả nợ, thanh toán nợ

  to pay taxes: nộp thuế

  (nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền đáp lại

  dành cho; đến (thăm...); ngỏ (lời khen...)

  to pay a visit: đến thăm

  to pay one's respects to someone: đến chào ai

  to pay someone a compliment: ngỏ lời khen ngợi, ca tụng ai

  to pay attention to: chú ý tới

  cho (lãi...), mang (lợi...)

  it pays six per cent: món đó cho sáu phần trăm lãi

  * nội động từ

  trả tiền

  (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt, phải chịu hậu quả

  he shall pay for it: hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó

  có lợi; mang lợi, sinh lợi

  this concern does not pay: công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì

  to pay away

  trả hết, thanh toán, trang trải

  (hàng hải) thả (dây chuyền...)

  to pay back

  trả lại, hoàn lại

  to pay down

  trả tiền mặt

  to pay in

  nộp tiền

  to pay off

  thanh toán, trang trải

  trả hết lương rồi cho thôi việc

  giáng trả, trả đũa, trả thù

  cho kết quả, mang lại kết quả

  (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền)

  to pay out

  (như) to pay away

  trả thù, trừng phạt (ai)

  to pay up

  trả hết, thanh toán, trang trải, xuỳ tiền ra

  to pay someone in his own coin

  (xem) coin

  to pay through the nose

  (xem) nose

  he who pays the piper calls the tume

  ai trả tiền thì người ấy có quyền

  to pay one's way

  không mang công việc mắc nợ

  to pay for one's whistle

  phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình

  * ngoại động từ

  sơn, quét hắc ín

 • pay

  trả, trả giá p. in thu vào; p. off trả tiền; p. out trả (tiền)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pay

  * kinh tế

  chi trả

  đóng

  lương bổng

  nộp

  thanh toán

  tiền công

  tiền lương

  trả (tiền)

  * kỹ thuật

  lớp chứa dầu

  nộp (tiền, thuế...)

  tiền công

  xây dựng:

  thù lao lao động

  toán & tin:

  trả, trả giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pay

  give money, usually in exchange for goods or services

  I paid four dollars for this sandwich

  Pay the waitress, please

  do or give something to somebody in return

  Does she pay you for the work you are doing?

  Synonyms: pay off, make up, compensate

  be worth it

  It pays to go through the trouble

  render

  pay a visit

  pay a call

  bear (a cost or penalty), in recompense for some action

  You'll pay for this!

  She had to pay the penalty for speaking out rashly

  You'll pay for this opinion later

  make a compensation for

  a favor that cannot be paid back

  discharge or settle

  pay a debt

  pay an obligation

  Similar:

  wage: something that remunerates

  wages were paid by check

  he wasted his pay on drink

  they saved a quarter of all their earnings

  Synonyms: earnings, remuneration, salary

  give: convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow

  Don't pay him any mind

  give the orders

  Give him my best regards

  pay attention

  pay up: cancel or discharge a debt

  pay up, please!

  Synonyms: ante up

  Antonyms: default

  yield: bring in

  interest-bearing accounts

  How much does this savings certificate pay annually?

  Synonyms: bear

  give: dedicate

  give thought to

  give priority to

  pay attention to

  Synonyms: devote