pay-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay-out.

Từ điển Anh Việt

 • pay-out

  /'peiaut/

  * danh từ

  sự trả tiền, sự trả lương

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pay-out

  * kinh tế

  hoàn tiền lại (bảo hiểm)

  sự trả lương

  sự trả tiền

  sự trả tiền lại