pay out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pay out

  * kinh tế

  chi tiền

  đóng tiền

  trả tiền

  xuất tiền trả

  * kỹ thuật

  trả (tiền)

  giao thông & vận tải:

  xông ra (xích)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pay out

  Similar:

  disburse: expend, as from a fund