pay rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pay rock

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá sản xuất