payware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

payware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm payware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của payware.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • payware

    * kỹ thuật

    phần mềm thương mại